01 Жьҭаара 2022

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА, ақ. ГӘДОУҬА, Афырхацәа рымҩаду,34

АИМАДАРАҚӘА

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА,
ақ. Гәдоуҭа, Афырхацәа рымҩаду,34

Аҭелқәа:
Адкыларҭа: +7(840)2457049
Аҳасабеилыргарҭа: +7(840)2457048 
Азанааҭуаҩ хадацәа: +7(840)2457047 
Ашколқәранӡатәи ааӡара аҟәша: +7(840)2457210
Е-mail: otdobr.gud@yandex.ru

Ахыҵхырҭақәа рархив

« Жьҭаара 2022 »
Ашәахьа Аҩаша Ахаша Аҧшьаша Ахәаша Асаб Амҽ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Арҵаратә усмҩаԥгатәқәа (5)

Атема. Қь. Агәмаа." Асалам Аҟәаҟа".

Арҵаҩы.Смыр Никәа Џьон- иԥа, Абӷархықәтәи абжьаратә школ.

Атема.Т.Аџьба "Амҩа иқәу ашәахәа".

Арҵаҩы. Аџьба И.Р., Аацытәи абжьаратә школ.

Атема. Аҟазшьарба ашьақәырӷәӷәара.

Арҵаҩы. Чалмаз Џь. И., Хыԥсҭатәи абжьаратә школ.

Амҩаԥгаҩ. Аҩӡба Анжела Константин- иԥха.

Гәдоуҭатәи абжьаратә аԥсуа школ № 2.

© 2020 Гәдоуҭа араион Ахадара Аҵара аҟәша. Официальный сайт. При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me