27 Лаҵара 2024

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА, ақ. ГӘДОУҬА, Афырхацәа рымҩаду,34

АИМАДАРАҚӘА

АԤСНЫ АҲӘЫНҬҚАРРА,
ақ. Гәдоуҭа, Афырхацәа рымҩаду,34

Аҭелқәа:
Адкыларҭа: +7(840)2457049
Аҳасабеилыргарҭа: +7(840)2457048 
Азанааҭуаҩ хадацәа: +7(840)2457047 
Ашколқәранӡатәи ааӡара аҟәша: +7(840)2457210
Е-mail: otdobr.gud@yandex.ru

Ахыҵхырҭақәа рархив

« Лаҵара 2024 »
Ашәахьа Аҩаша Ахаша Аҧшьаша Ахәаша Асаб Амҽ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Арҵаратә усмҩаԥгатәқәа (6)

Атема. Қь. Агәмаа." Асалам Аҟәаҟа".

Арҵаҩы.Смыр Никәа Џьон- иԥа, Абӷархықәтәи абжьаратә школ.

Атема.Т.Аџьба "Амҩа иқәу ашәахәа".

Арҵаҩы. Аџьба И.Р., Аацытәи абжьаратә школ.

Атема. Аҟазшьарба ашьақәырӷәӷәара.

Арҵаҩы. Чалмаз Џь. И., Хыԥсҭатәи абжьаратә школ.

Амҩаԥгаҩ. Аҩӡба Анжела Константин- иԥха.

Гәдоуҭатәи абжьаратә аԥсуа школ № 2.

© 2020 Гәдоуҭа араион Ахадара Аҵара аҟәша. Официальный сайт. При копировании материалов ссылка на источник обязательна.

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me